Privacy statement
Duckflow community

Duckflow Community vindt het belangrijk dat met uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Uw privacy staat voor de Duckflow Community op de eerste plaats. Dat geldt zowel voor de opdrachtgever als voor de kandidaat die deel uitmaken van onze Community. In dit statement geven wij aan op welke manier wij daaraan vorm geven. Uitgangspunt is dat wij uw privacy serieus nemen, dat wil zeggen dat wij ons inzetten dat er met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan, deze veilig wordt opgeslagen en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming binnen de doelstellingen van Duckflow met anderen binnen de community wordt gedeeld.

Wij vragen altijd voorafgaande aan het verstrekken van uw persoonsgegevens daarvoor aan u toestemming. Iedere deelnemer heeft bovendien ten allen tijde het recht op: inzage in uw gegevens, het wissen daarvan, of het overdragen daarvan aan bijvoorbeeld een ander platform, recruitment- of uitzendbureau.

Indien het door Duckflow Community verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Duckflow Community schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven. Duckflow Community gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van haar digitale diensten zoals webtools en websites, marketing doeleinden. Dit vragen wij ook uitdrukkelijk van onze deelnemers. Persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en kandidaten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij streven ernaar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zo goed mogelijk na te komen en toe te passen op onze diensten.

Duckflow Community zal uw persoonsgegevens verwerken en persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken/ter inzage ge-ven als dat voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. Denk daarbij aan, het doen van werving en selectie aanbiedingen aan, waaronder: bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, het onderhouden van een zakelijke relatie, het sluiten van een overeenkomst van opdracht, en voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld als een controlerende of toezichthoudende instantie daar op grond van geldende wet- en regelgeving of CAO, controlerende (overheids)instantie Duckflow Community om verzoekt.

Het doel van Duckflow Community is een professionele community te creëren waar werkgevers en werknemers, werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. Met als doel het creëren van een platform waarbinnen de mogelijkheid wordt geboden dat er een goede match tussen een kandidaat die een baan zoekt en een bedrijf dat op zoek is naar de geschikte kandidaat plaatsvindt.

In dat kader kan Duckflow Community zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de gebruiker verzamelen en vast-leggen. Duckflow Community zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hierover omschreven doeleinden. De verwerker van onze database Blub Media. Voor de meting van webstatistieken verzamelt Blub Media anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de Blub Media haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina’s u heeft bezocht. Blub Media maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Blub Media gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

Duckflow Community, althans de deelnemer van Duckflow Community verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van enerzijds de kandidaat: NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan, gegevens over beschikbaarheid en verlof, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het ka-der van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en anderzijds zakelijke en persoonlijke gegevens van de opdrachtgevers, zoals onder andere: bedrijfsgegevens, contactpersoon, functie van contact persoon, telefoonnummer, e-mailadres.

Duckflow Community zal deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan een jaar nadat zij zijn ingevoerd. De gegevens van de gebruiker van Duckflow Community worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor omschreven.

Gegevens over uw religie, levensovertuiging, ras, etnische afkomst, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vak-bond, gezondheid of strafrechtelijke gegevens mogen door de deelnemer van Duckflow Community niet worden vermeld. Alle vermeldingen moeten met respect voor de andere deelnemer, correct, juist en zakelijk worden weergegeven.

Algemene bezoekgegevens bij het bezoeken van de website kunnen worden bijgehouden. Duckflow Community maakt gebruik van Google Analytics om op die manier toezicht te houden op het verkeer op de website. Op die manier kan Duckflow Community de inrichting van haar digitale diensten optimaliseren. Duckflow Community maakt bij het aanbieden van haar diensten ook gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van bijvoorbeeld een gegevensdrager als een pc, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Duckflow Community maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Wanneer u geen cookies wenst, dient u de website direct te verlaten.

Op de digitale diensten van Duckflow Community kunnen ook diensten van andere partijen worden ingezet bijvoorbeeld voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies (“third party cookies”) plaatsen om u tijdens het surfen regio- of thema specifieke banners of informatie te tonen. Let op, u kunt het toelaten van “third party cookies” in de instellingen van uw browser zelf deactiveren. Houdt u er dan wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Duckflow Community zou kunnen beïnvloeden. Duckflow Community kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google Analytics om bij te hou-den hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP adres van uw gegevens-drager, pc, laptop, tablet of smartphone, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Duckflow Community te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Duckflow Community hebben hier geen invloed op.

Duckflow Community draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Persoonlijke gegevens zijn beveiligd en worden opgeslagen in de administratie van Duckflow Community.
De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Duckflow Community dan wel onze toeleveranciers, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Duckflow Community spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen onrechtmatig gebruik en heeft hiervoor zo mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen ge-nomen.

Duckflow Community is nimmer op enigerlei manier aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Duckflow Community. Mocht er desondanks toch sprake van aansprakelijkheid zijn, dan zal de aansprakelijkheid van Duckflow Community hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Op de website van Duckflow Community, alle aanbiedingen en opdrachten en of overeenkomsten en dit privacystatement is Neder-lands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met alle aanbiedingen en opdrachten en of overeen-komsten en of dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.
Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Duckflow Community, de werkwijze van Duckflow Community, vragen op het gebied van privacy neemt u dan contact op met office@duckflow.nl.

Duckflow Community behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Wij verzoeken u dan ook met enige regelmaat onze website te raadplegen voor mogelijke aanpassingen en updates. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website www.duckflow.nl te raadplegen. Vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens door Duckflow Exclusive kunnen worden gericht aan: office@duckflow.nl www.duckflow.nl