Care. Share. Work.


Leg eenvoudig contact met externe werkgevers voor herplaatsing

Samen kiezen we voor “goed werkgeverschap”.

Kies voor herplaatsing met toewijding, sluit je aan op Duckflow.nl

 • Let op! Gebruikersnamen kunnen achteraf niet worden aangepast. Gebruik alleen letters, cijfers, - en _
 • Privacy statement Duckflow community

  Duckflow Community vindt het belangrijk dat met uw persoonsgegevens zorgvuldig wordt omgegaan en dat deze vertrouwelijk worden behandeld. Uw privacy staat voor de Duckflow Community op de eerste plaats. Dat geldt zowel voor de opdrachtgever als voor de kandidaat die deel uitmaken van onze Community. In dit statement geven wij aan op welke manier wij daaraan vorm geven. Uitgangspunt is dat wij uw privacy serieus nemen, dat wil zeggen dat wij ons inzetten dat er met uw gegevens zorgvuldig wordt omgegaan, deze veilig wordt opgeslagen en alleen met uw uitdrukkelijke toestemming binnen de doelstellingen van Duckflow met anderen binnen de community wordt gedeeld.

  Wij vragen altijd voorafgaande aan het verstrekken van uw persoonsgegevens daarvoor aan u toestemming. Iedere deelnemer heeft bovendien ten allen tijde het recht op: inzage in uw gegevens, het wissen daarvan, of het overdragen daarvan aan bijvoorbeeld een ander platform, recruitment- of uitzendbureau.

  Indien het door Duckflow Community verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u Duckflow Community schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Bij verhuizing dient u dit tijdig aan te geven. Duckflow Community gaat zorgvuldig om met gegevens van gebruikers en bezoekers van haar digitale diensten zoals webtools en websites, marketing doeleinden. Dit vragen wij ook uitdrukkelijk van onze deelnemers. Persoonlijke gegevens van opdrachtgevers en kandidaten worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. Wij streven ernaar de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de instructies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zo goed mogelijk na te komen en toe te passen op onze diensten.

  Duckflow Community zal uw persoonsgegevens verwerken en persoonsgegevens aan een derde partij verstrekken/ter inzage ge-ven als dat voor de uitvoering van de overeenkomst nodig is. Denk daarbij aan, het doen van werving en selectie aanbiedingen aan, waaronder: bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, het onderhouden van een zakelijke relatie, het sluiten van een overeenkomst van opdracht, en voor de uitvoering van een wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld als een controlerende of toezichthoudende instantie daar op grond van geldende wet- en regelgeving of CAO, controlerende (overheids)instantie Duckflow Community om verzoekt.

  Het doel van Duckflow Community is een professionele community te creëren waar werkgevers en werknemers, werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. Met als doel het creëren van een platform waarbinnen de mogelijkheid wordt geboden dat er een goede match tussen een kandidaat die een baan zoekt en een bedrijf dat op zoek is naar de geschikte kandidaat plaatsvindt.

  In dat kader kan Duckflow Community zowel direct als indirect persoonsgegevens van of over de gebruiker verzamelen en vast-leggen. Duckflow Community zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs noodzakelijk is om de opdracht uit te kunnen voeren en/of voor de hierover omschreven doeleinden. De verwerker van onze database Blub Media. Voor de meting van webstatistieken verzamelt Blub Media anonieme gegevens over het gebruik van deze website. Door analyse van de verzamelde gegevens kan de website worden verbeterd en kan de Blub Media haar dienstverlening verder optimaliseren. De verzamelde gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld.

  Het gaat om de volgende gegevens: uw IP-adres, het adres van uw internetprovider, de browser die u gebruikt (zoals Internet Explorer of Firefox), het tijdstip en de duur van uw bezoek en welke pagina's u heeft bezocht. Blub Media maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. Blub Media gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

  Duckflow Community, althans de deelnemer van Duckflow Community verwerken onder andere de volgende persoonsgegevens van enerzijds de kandidaat: NAW gegevens, e-mail adres en andere contactgegevens, geboortegegevens, leeftijd, geslacht, curriculum vitae (CV), informatie over opleiding, stages en werkervaring, gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan, gegevens over beschikbaarheid en verlof, andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het ka-der van de beoordeling van de geschiktheid van u als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en anderzijds zakelijke en persoonlijke gegevens van de opdrachtgevers, zoals onder andere: bedrijfsgegevens, contactpersoon, functie van contact persoon, telefoonnummer, e-mailadres.

  Duckflow Community zal deze persoonsgegevens niet langer bewaren dan een jaar nadat zij zijn ingevoerd. De gegevens van de gebruiker van Duckflow Community worden voor geen ander doel gebruikt dan hiervoor omschreven.

  Gegevens over uw religie, levensovertuiging, ras, etnische afkomst, politieke voorkeur, seksuele leven, lidmaatschap van een vak-bond, gezondheid of strafrechtelijke gegevens mogen door de deelnemer van Duckflow Community niet worden vermeld. Alle vermeldingen moeten met respect voor de andere deelnemer, correct, juist en zakelijk worden weergegeven.

  Algemene bezoekgegevens bij het bezoeken van de website kunnen worden bijgehouden. Duckflow Community maakt gebruik van Google Analytics om op die manier toezicht te houden op het verkeer op de website. Op die manier kan Duckflow Community de inrichting van haar digitale diensten optimaliseren. Duckflow Community maakt bij het aanbieden van haar diensten ook gebruik van cookies. Een cookie is een klein bestandje dat op de harde schijf van bijvoorbeeld een gegevensdrager als een pc, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen. Duckflow Community maakt gebruik van tijdelijke cookies. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden alleen gebruikt om het gebruik van de website gemakkelijker te maken. Wanneer u geen cookies wenst, dient u de website direct te verlaten.

  Op de digitale diensten van Duckflow Community kunnen ook diensten van andere partijen worden ingezet bijvoorbeeld voor marketing- en analysedoeleinden. Deze kunnen eveneens cookies ("third party cookies") plaatsen om u tijdens het surfen regio- of thema specifieke banners of informatie te tonen. Let op, u kunt het toelaten van "third party cookies" in de instellingen van uw browser zelf deactiveren. Houdt u er dan wel rekening mee, dat dit de functionaliteit van andere websites dan die van Duckflow Community zou kunnen beïnvloeden. Duckflow Community kan bijvoorbeeld gebruik maken van Google Analytics om bij te hou-den hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP adres van uw gegevens-drager, pc, laptop, tablet of smartphone, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Duckflow Community te verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Duckflow Community hebben hier geen invloed op.

  Duckflow Community draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Persoonlijke gegevens zijn beveiligd en worden opgeslagen in de administratie van Duckflow Community. De gegevens zijn uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van Duckflow Community dan wel onze toeleveranciers, voor zover dat in hun functie noodzakelijk is. Duckflow Community spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen onrechtmatig gebruik en heeft hiervoor zo mogelijk passende technische en organisatorische maatregelen ge-nomen.

  Duckflow Community is nimmer op enigerlei manier aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan Duckflow Community. Mocht er desondanks toch sprake van aansprakelijkheid zijn, dan zal de aansprakelijkheid van Duckflow Community hoe dan ook nooit meer bedragen dan hetgeen door haar verzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

  Op de website van Duckflow Community, alle aanbiedingen en opdrachten en of overeenkomsten en dit privacystatement is Neder-lands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of in verband met alle aanbiedingen en opdrachten en of overeen-komsten en of dit privacystatement zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam. Als u nog vragen heeft over het privacybeleid van Duckflow Community, de werkwijze van Duckflow Community, vragen op het gebied van privacy neemt u dan contact op met office@duckflow.nl.

  Duckflow Community behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Wij verzoeken u dan ook met enige regelmaat onze website te raadplegen voor mogelijke aanpassingen en updates. Het meest actuele privacystatement is altijd via de website www.duckflow.nl te raadplegen. Vragen en verzoeken over de verwerking van uw persoonsgegevens door Duckflow Exclusive kunnen worden gericht aan: office@duckflow.nl www.duckflow.nl

  Algemene voorwaarden

  Deze algemene gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden waaronder gebruik kan worden ge-maakt van de diensten van Duckflow als toezichthouder.

  1. Definities

  1. Duckflow: De besloten vennootschap Duckflow B.V. (hierna; Duckflow , ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam onder nr 65909453 Gevestigd te Capelle aan den IJssel. Alsmede de eenmanszaak Duckflow Exclusive, ingeschreven bij de kamer van koophandel te Amsterdam, onder nr 67778895 gevestigd te Amsterdam.

  2. Gebruikersrecht: Het recht dat een belanghebbende krachtens een Overeenkomst met Duckflow verwerft om de database van Duckflow te gebruiken voor het sluiten van een arbeidsovereenkomst en het toevoegen van een aanbeveling die het sluiten van een arbeidsovereenkomst kan ten be-hoeve van de dienst.

  3. Opdrachtnemer: Duckflow is de Opdrachtnemer, hierna ook te noemen Duckflow .

  4. Opdrachtgever: De onderneming, de Kandidaat/ zzp’er of de Werkzoekende waarmee Duckflow een Overeenkomst sluit waarbij de Opdrachtgever het recht krijgt op het gebruik van de data-base. Dit kan zijn, een onderneming die met uitdrukkelijke instemming een Kandidaat in de database plaatst dan wel een onderneming die op zoek is naar een kandidaat (van een andere onderneming) in verband met een vacante vacature of op zoek is naar een Werkzoekende of ZZP’er.

  5. Data: De data op het platform van Duckflow bestaande uit Ondernemingen die met de uitdrukkelijke toestemming van de Kandidaat diens Curriculum Vitae (CV) en een zakelijke aanbeveling (met als doel een nieuwe baan te verwerven van de Kandidaat plaatsen, alsmede Werkzoekende die een CV op het platform plaatsen. )

  6. Kandidaat/ zzp’er: De natuurlijke persoon of zelfstandig ondernemer die Opdrachtgever - zijnde het bedrijf waarbij hij/zij heeft gesolliciteerd, alsmede Duckflow uitdrukkelijk toestemming heeft verleend zijn profiel, CV alsmede een zakelijke beoordeling/ranking over hem/haar op de database van Duckflow te plaatsen teneinde te worden benaderd door een andere Opdrachtgever voor een passende vacante vacature of opdracht; Een natuurlijk persoon die een Opdrachtgever of Opdrachtnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om zijn gegevens en CV toe te voegen aan de Database. Aan die gegevens heeft tenminste één Opdrachtgever of de Kandidaat zelf een aanbeveling toegevoegd.

  7. Werkzoekende: Een natuurlijk persoon die Duckflow uitdrukkelijk toestemming heeft verleend zijn profiel, CV op de database van Duckflow te plaatsen teneinde te worden benaderd door een Opdrachtgever voor een passende vacature.

  9. Dienst: Het faciliteren door Duckflow van een neutraal platform waarbij ondernemingen en natuurlijke personen krachtens een digitale overeenkomst met Duckflow met elkaar in con-tact kunnen komen met als doel een al dan niet tijdelijke arbeidsrelatie aan te gaan.

  11. Database: De webtool / platform Duckflow alwaar Opdrachtgever, Werkzoekende en/of Kandidaten met elkaar in contact worden gebracht om een waardevolle match tussen partijen tot stand te laten komen, zoals nader gedefineerd onder de “Dienst”. Verder een online Database van Kandi-daten en ondernemers die bereikbaar zijn via de Platform. De Database bevat profielen van kandidaten en bedrijfsprofielen van ondernemers.

  12. Overeenkomst: De Overeenkomst die Duckflow sluit met een belanghebbende op grond waarvan er door Duckflow een gebruikersrecht aan die belanghebbende wordt verleend. Een belanghebbende kan een Opdrachtgever, een Werkzoekende of een Kandidaat zijn.

  13. Aanbeveling: De kwalificaties, beoordeling en inschatting van een professionele HR of recruiter van een Opdrachtgever over een Kandidaat, alsmede de reactie daarop van deze Kandidaat welke op het platform zijn geplaatst.

  14. Gebruiker: Een Werkgever, of Kandidaten/ZZP'ers (inclusief de medewerkers van Werkgever) met een goedgekeurd Account, die gebruik wil maken van de Database en/of diensten van Duckflow.

  15.Netwerk: Een eigen Database binnen de Database van Duckflow, waar alle Kandidaten en in staan opgenomen die door Werkgever zijn aangeraden om zich aan te sluiten.

  16.Abonnement: Bepaalt in welke mate Werkgever recht heeft op diensten en/of functionaliteiten van de Platform. Op alle Abonnementen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

  17. Platform: www.Duckflow.nl, www.Duckflow.com en eventuele overige titels die later worden toegevoegd.

  18.Vakgebied: Een vakgebied is een terrein van beroepsmatig toegepaste kennis en vaardigheden waar Kandidaten zich in kunnen specialiseren.

  19.Account: Een Profiel dat hoort bij Werkgever of Kandidaten/ZZP’ers en mits goedgekeurd toegang geeft tot de diensten en de Database van Duckflow of een gedeelte daarvan.

  2. Reikwijdte algemene gebruiksvoorwaarden

  2.1 Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Duckflow , een Opdrachtgever zijnde ondernemer, en of Kandidaat en of Werkzoekende welke door Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende uitdrukkelijk worden geaccepteerd.

  2.2 De eventuele eigen algemene (inkoop) voorwaarden van Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende zijn uitdrukkelijk niet van toepassing en worden door de aanvaarding van de onderhavige algemene gebruiksvoorwaarden van Duckflow uitdrukkelijk afgewezen.

  2.3 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden volledig van toepassing. Duckflow en Opdrachtgever, Werkzoekende en of Kandidaat zullen in dat geval samen overleggen om voor de nietige of vernietigde bepaling een nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

  2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn alleen geldig als die schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen en gelden dan alleen voor de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

  2.5 Duckflow kan als zij dat nodig vindt bij de uitvoering van een specifieke Overeenkomst met Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende aanvullende voorwaarden overeenkomen.

  2.6 Duckflow behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen en of aanvullingen gelden in dat geval ook ten aanzien van al gesloten Overeenkomsten. Duckflow maakt deze aan de Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende bekend per email en op haar website. Binnen een termijn van dertig (30) dagen na deze bekendmaking van de wijziging en of aanvulling heeft Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende het recht de Overeen-komst met inachtneming van een opzegtermijn van veertien (14) dagen na de bekendmaking te beëindigen.

  2.7 Als deze algemene gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.

  2.8 Op de algemene gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst zijn bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing en is slechts de daartoe bevoegde rechter van de rechtbank of gerechtshof te Am-sterdam bevoegd.

  2.9 Indien de Overeenkomst op afstand bijvoorbeeld per email elektronisch wordt gesloten, zal Duckflow zorgdragen dat de algemene gebruiksvoorwaarden langs elektronische weg aan Opdracht-gever ter beschikking worden gesteld, dan wel zal door Duckflow worden aangegeven waar de algemene gebruiksvoorwaarden op de website vindbaar zijn, dan wel zullen deze door Duckflow kosteloos aan Opdrachtgever worden toegezonden.

  3. Offertes en aanbiedingen

  3.1 Offertes en aanbiedingen die Duckflow worden gedaan zijn altijd vrijblijvend en geldig dertig (30) dagen na verzending door Duckflow aan de potentiële Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende.

  3.2 De offerte en aanbieding is gebaseerd op door Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende verstrekte gegevens en informatie. Als blijkt dat de gegevens onjuist, onvolledig of niet van toe-passing zijn, dan vervalt de (geaccepteerde) offerte of aanbieding en kan daaraan door de andere partij geen enkele recht ten opzichte van Duckflow worden ontleend.

  3.3 Duckflow kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden als Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende redelijkerwijs kan of moet begrijpen dat de offerte of aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

  3.4 Alle prijzen in offerte of aanbieding worden in euro’s vermeld en zijn exclusief BTW en eventuele andere wettelijke toeslagen(heffingen) en of te maken additionele kosten zoals reis- en ver-blijf-, verzend- en administratiekosten.

  3.5 Documenten, offertes, contracten en/of andere correspondentie tussen Duckflow en opdrachtgevers, kandidaten en werkzoekenden die elektronisch zijn ondertekend worden door Duckflow beschouwd als rechtsgeldig en aangemerkt als bewijs op grond van de Nederlandse wetgeving.

  4. De Dienst: Het platform van Duckflow

  4.1 Het staat Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende vrij op het platform zelf contact op te nemen met een van de deelnemers op het platform van Duckflow .

  4.2 Duckflow stelt Opdrachtgever, Kandidaat/ ZZP’er en of Werkzoekende in staat om de ei-gen informatie en gegevens op het platform te plaatsen en te verwerken.

  4.3 Opdrachtgever garandeert dat de omschrijving van de door hem geplaatste vacature en/of bedrijfsinformatie overeenkomt, juist, volledig en actueel is.

  4.4 Opdrachtgever verleent door het plaatsen van informatie op het platform aan Duckflow het recht en de toestemming deze gegevens te gebruiken voor het verlenen van de Dienst.

  4.5 Opdrachtgever is zich bewust van het feit dat Duckflow niet in staat is de identiteit noch de betrouwbaarheid van Kandidaat en of Werkzoekende of diens CV, aanbevelingen, vast te stellen. Opdrachtgever dient dat zelf vast te stellen.

  4.6 Duckflow stelt aan Werkgever zijn doorzoekbare Database beschikbaar voor het Vakge-bied of de Vakgebieden die zijn overeengekomen tussen Werkgever en Duckflow in de Overeenkomst.

  4.10 Werkgever zal op geen enkele wijze data uit Duckflow kopiëren, opslaan, doorsturen en/of beschikbaar stellen aan anderen dan collega’s zonder de goedkeuring vooraf van de betreffende Kandidaten.

  4.11 Iedere vorm van communicatie vanuit Werkgever met een Kandidaten is uniek en persoonlijk. Hierbij dient aangetekend te worden dat het delen van een Opdracht en/of het sturen van een bericht aan een selectie van Kandidaten niet uniek of persoonlijk hoeft te zijn.

  4.12 Communicatie tussen Werkgever en Kandidaten start altijd met een bericht of een tele-foongesprek. De contactgegevens van de Kandidaten en Werkgevers zijn zichtbaar voor de Werkgever en kandidaten en kan buiten Duckflow om ook contact worden gezocht bijvoorbeeld via email of telefoon.

  4.13 Gebruiker maakt zelf een Profiel aan. Alleen als het profiel compleet is zal deze zichtbaar zijn voor de aangesloten partijen.

  4.14 Duckflow bepaalt vervolgens door middel van de Kwaliteitscontrole welke Kandidaten het ‘gescreend/goedgekeurd’ label ontvangt. 4.15 Het is aan de Kandidaten om te besluiten in welk Vakgebied hij of zij zich gaat inschrijven. Kandidaten kunnen zich in meerdere Vakgebieden inschrijven.

  4.16 Gebruiker houdt zijn of haar beschikbaarheid ‘up to date’ door deze aan te passen in het profiel of te reageren op automatische berichten vanuit Duckflow die men ontvangt in het geval hij/zij beschikbaar is. Wanneer iemand nu niet beschikbaar dan ontvangt hij of zij af en toe een email om de beschikbaarheid te actualiseren.

  4.17 Het CV of het LinkedIn profiel (deze keuze is aan de Kandidaten) van de Kandidaten wordt door Duckflow omgezet in een standaard Duckflow CV en geplaatst in het Profiel van de Kandidaten. Kandidaten zorgt er daarna voor dat zijn gegevens in het Profiel kloppen en dat deze ‘up to date’ is en blijft.

  4.18 Duckflow behoudt zich het recht toe bepaalde Kandidaten/ZZP’ers Werkgevers wel of niet goed te keuren. Op verzoek van de Kandidaten zal Duckflow haar beslissing toelichten.

  5. Gebruik van de Dienst, Totstandkoming overeenkomst en het platform van Duckflow

  5.1 Duckflow is een neutraal gesloten platform dat enkel service verleent via haar Platform aan Kandidaten en Werkgevers de mogelijkheid biedt met elkaar in contact te komen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke Gebruiker die zich via de Platform heeft aangemeld en/of gebruik maakt van zijn of haar Account en/of een overeenkomst met Duckflow is aangegaan.

  5.2 Iedere keer dat een Gebruiker gebruik maakt van of toegang heeft tot de Platform en/of Database, worden deze voorwaarden geacht te zijn aanvaard. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten Overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) be-paling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

  5.3 De Overeenkomst komt schriftelijk tot stand en/of door de digitale inschrijving via de Platform door Gebruiker.

  5.4 Iedere Gebruiker krijgt een Account of maakt deze zelf aan via de Platform van Duckflow. Dit Account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

  5.5 Na aanmelding ontvangt Gebruiker een email en/of een verificatie code om het Account te activeren. Het is uiteindelijk aan Duckflow om een Account wel of niet goed te keuren.

  5.6 Duckflow heeft altijd het recht om zonder opgave van redenen een aanmeldingsverzoek te weigeren.

  5.7 Per Werkgever kunnen meerdere Gebruikers worden aangemeld tegen eenzelfde vergoeding.

  5.8 Iedere Gebruiker heeft de verplichting om tijdens het registratieproces alle door hem in-gevoerde gegevens te controleren en onjuistheden in de verstrekte of vermelde gegevens c.q. de gestel-de condities, alsmede wijzigingen daarna, onverwijld aan Duckflow te melden c.q. op het Account en/of Profiel aan te passen. De Gebruiker staat ervoor in dat alle door hem ingevoerde gegevens juist, volledig en zonder voorbehoud zijn en zal onverwijld, na daartoe gedaan verzoek door Duckflow, deze gevraagde bewijsstukken overleggen, bijvoorbeeld kopieën van legitimatiebewijzen, Curriculum Vitae en uittreksels uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

  5.9 Als Duckflow en/of haar partners, na goedkeuring van de Gebruiker, gegevens toevoegt aan het profiel van de Gebruiker dan valt de verantwoordelijkheid van de voorwaarden ook bij de Gebruiker. Voorbeelden van gegevens die na goedkeuring van de Gebruiker door Duckflow en/of haar partners kunnen worden toegevoegd zijn het CV, foto, uurtarief, NAW-gegevens, beschikbaarheid, locatie, tags, uitslagen van de algemene indrukken, en uitslagen van de Duckflow scan (online testen), etc.

  5.10 De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de veiligheid en de vertrouwelijkheid van zijn gebruikersnaam en wachtwoord. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor alle, al dan niet toegestane, gebruik van zijn wachtwoord en uit hoofde van zijn registratie voortvloeiende gegevens en is verplicht om Duckflow onmiddellijk te informeren bij enige constatering of enig vermoeden van misbruik van zijn registratiegegevens en wachtwoord.

  5.11 Gebruiker garandeert dat hij zich zal onthouden van enige handeling die functionaliteit van de Platform en/of de Database schaadt dan wel ertoe kan leiden dat de Database voor derden toegankelijk wordt. Gebruiker zal zich te allen tijde onthouden van oneigenlijk gebruik van de Database en/of de Platform. Onder oneigenlijk gebruik wordt mede verstaan:

  • Het plaatsen of versturen via de Platform van onvolledige, foutieve of onjuiste (biografische) in-formatie of informatie die niet van de Gebruiker zelf is;
  • Het plaatsen van enige inhoud of enig materiaal waarin onjuiste of misleidende informatie of ille-gale activiteiten worden gepropageerd;
  • Het langs geautomatiseerde weg, zoals met behulp van een zoekprogramma, of anderszins via de Platform of onderdelen daarvan opvragen of hergebruiken van substantiële delen van de inhoud van de Database ('spideren'/'harvesten'/'uitmelken');
  • Enige activiteit uitvoeren die een onredelijk, of buitengewoon groot, beslag legt op enige infra-structuur van de Platform en/of Database;
  • In geval van (een redelijk vermoeden van) oneigenlijk gebruik behoudt Duckflow zich het recht voor om de toegang van een Gebruiker tot de Platform en/of Database op te schorten danwel het profiel van een Kandidaten te verwijderen.

  5.13 Werkgever gaat akkoord met het vermelden van naam en logo van de Werkgever op de Platform.

  5.14 Iedere Werkgever wijst tenminste één contactpersoon aan die de communicatie verzorgt tussen Werkgever en Duckflow. Zowel Duckflow als deze contactpersoon zijn tijdens kantooruren goed bereikbaar. Zolang deze persoon niet is aangewezen is dat automatisch de eerste Gebruiker die zich na-mens de Werkgever inschrijft.

  5.15 Indien Werkgever behoort tot een groep in de zin van artikel 2:24b BW, worden tot de groep behorende juridische entiteiten anders dan Werkgever, als derden beschouwd. In geval van interesse van groepsmaatschappijen van Werkgever voor de diensten van Duckflow dienen zij een separate Overeenkomst met Duckflow aan te gaan.

  5.16 De Overeenkomst gaat in op de datum van totstandkoming van de Overeenkomst en wordt aangegaan voor een onbepaalde tijdsperiode en wordt automatisch verlengd aan het einde van de contract. Na schriftelijke opzegging zal het Account van de Werkgever (en de daarbij behorende Gebruikers) of de Kandidaten binnen 1 maand na de einddatum van de Overeenkomst worden verwijderd. Gebruikers kunnen hun account ook direct online verwijderen via ‘Mijn account’. Naast het account wordt ook alle data waaronder, maar niet uitsluitend, informatie uit het Profiel verwijderd op uitzondering van die data die vallen onder de wettelijke bewaarplicht.

  5.17 Het is niet toegestaan de door Duckflow verschafte gebruikersnaam of aangemaakte account aan derden beschikbaar te stellen, of anders te gebruiken dan voor de aangegeven doeleinden.

  5.18 Alle handelingen die via het account van Opdrachtgever plaatsvindt, komt uitsluitend voor diens rekening en risico. In geval van een vermoeden van misbruik van een account dient Opdrachtgever dit direct aan Duckflow per email te melden zodat Duckflow passende maatregelen kan nemen.

  5.19 Opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de informatie die zij via de web-site beschikbaar stelt.

  5.20 Duckflow is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van kandidaten tijdens bijvoor-beeld een sollicitatiegesprek dan wel via de online communicatie in aansluiting op kennismaking via de website.

  5.21 De overeengekomen dienstverlening mag door Opdrachtgever uitsluitend ten behoeve van zijn eigen bedrijf of organisatie worden gebruikt.

  5.22 Opdrachtgever kan vacatures plaatsen en/of Kandidaten plaatsen op het platform en con-tact opnemen met andere Kandidaten en of Werkzoekende.

  5.23 Het gebruik van de Dienst door Opdrachtgever, Kandidaat en Werkzoekende dient uitdrukkelijk te vallen binnen het doel van Duckflow en binnen de Nederlandse wet- of regelgeving. Bij een verwerking van persoonsgegevens dient Opdrachtgever te voldoen aan de bepalingen uit de AVG. Iedere gebruiker van het platform dient zich te houden aan de normaal gangbare omgangsvormen en zich niet onheus, grof, beledigend of discriminerend jegens anderen uit te laten.

  5.24 Opdrachtgever is als enige verantwoordelijk voor zijn of haar vacatureplaatsing, en of de plaatsing van Kandidaten en eventuele aanbevelingen.

  5.25 Het is niet toegestaan in een geplaatste vacature of bij het plaatsen van een Kandidaat: hyperlinks te plaatsen, misleidende, onleesbare of verborgen, herhaalde en of niet relevante trefwoorden te plaatsen, onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie op te nemen.

  5.26 Opdrachtgever mag het platform niet gebruiken, om vacatures te plaatsen of advertenties en berichten voor bedrijven die concurrent zijn van Duckflow Exclusive of een haar gelieerde onderneming.

  5.27 Duckflow behoudt zich het recht voor om een geplaatste vacature, Kandidaat. Werkzoekende, en of aanbeveling zonder opgaaf van reden te verwijderen van het platform als die naar de me-ning van Duckflow niet in overeenstemming is met de bedrijfsfilosofie van Duckflow of deze gebruiksvoorwaarden.

  5.28 Het staat een kandidaat zich vrij van het platform terug te trekken en zijn gegevens te wissen. Duckflow is hiervoor nimmer jegens opdrachtgever of een derde aansprakelijk te houden

  5.29 Werkgevers met een goedgekeurd account én in het bezit van een Abonnement kunnen in de Database op zoek gaan naar de juiste Kandidaten of door in het netwerk te zoeken op o.a. startdatum, locatie, aantal uren per week, tarief per uur en vakspecifieke kenmerken.

  5.30 Werkgever kan rechtstreeks communiceren met al die Kandidaten die gereageerd hebben op een opdracht welke is uitgezet door Duckflow en/of de Werkgever.

  5.31 Het uurtarief van de Kandidaten zoals deze staat vermeld op de platform is altijd exclusief btw en exclusief eventuele door de Kandidaten en Werkgever overeen te komen opslag op het uurtarief voor bijvoorbeeld reis- en verblijfskosten.

  5.32 De Werkgever onderhandelt zelf met een Kandidaten over de duur van te verrichten werkzaamheden, het aantal uren per week, het uiteindelijke uurtarief en de eventuele opslag voor reis en verblijfs-kosten.

  5.33 Duckflow is geen intermediair, detacheerder, arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard.

  5.34 Duckflow faciliteert een neutraal afgesloten platform met een Database en daarbij behorende diensten waarmee Werkgevers en Kandidaten rechtstreeks in contact kunnen komen met elkaar.

  5.35 Duckflow zorgt via de software voor de communicatie met de Kandidaten zodat het profiel en de beschikbaarheid van deze Kandidaten zo goed als mogelijk ‘up to date’ is.

  5.36 Duckflow ontwikkelt nieuwe functionaliteiten voor de Platform en de Database. Werkgevers en Kandidaten kunnen hun wensen hieromtrent kenbaar maken.

  5.37 Marketing, Social Media en PR/communicatie worden ingezet en gefinancierd door Duck-flow om meer naamsbekendheid te genereren en (in)direct ook om meer Kandidaten en Werkgevers aan te trekken. Werkgever gaat ermee akkoord dat hun naam in deze verschillende vormen van communicatie genoemd wordt.

  5.38 Duckflow is het eerste aanspreekpunt voor al die zaken die te maken hebben met de Platform of de Database.

  6. Inspanningen Duckflow

  6.1 Duckflow voert de Dienst en haar dienstverlening uit binnen de reikwijdte van de schriftelijke aangegane Opdracht op basis van een inspanningsverplichting.

  6.2 Duckflow spant zich in voor optimale beschikbaarheid van en toegang tot het platform maar kan een ononderbroken beschikbaarheid gezien de aard van het internet niet garanderen.

  6.3 Duckflow kan, nadat zij dit tijdig op haar website aankondigt, het platform tijdelijk buiten gebruik stellen voor preventief, correctief of adaptief onderhoud. Dit zal nooit langer zijn dan strikt nood-zakelijk en zo mogelijk buiten kantoortijden plaatsvinden.

  6.4 Duckflow is niet betrokken bij de totstandkoming van contacten, het vervullen van een openstaande vacature, het sluiten van een arbeidsovereenkomst of anderszins tussen Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende en is op geen enkele wijze hierbij partij, en derhalve door geen van de betrokken partijen hiervoor aansprakelijk te houden.

  6.5 Duckflow is niet verantwoordelijk voor het in acht nemen door Opdrachtgever, Kandidaat en of Werkzoekende van enige wettelijke bepaling op het gebied van onder andere arbeidsrecht, fiscaal-recht en of ondernemingsrecht en of regelgeving.

  6.6 Duckflow geeft geen enkele garantie op succes of op een succesvolle match c.q. het vinden van een nieuwe baan.

  6.7 Vanuit het oogpunt van veiligheid en kwaliteit van het platform, zal Duckflow de profielen uitschakelen van Opdrachtgever die de diensten gedurende minimaal 6 (zes) maanden niet gebruiken.

  6.8 Teneinde gebruik te kunnen maken van het platform van Duckflow , moet beschikken over geschikte hardware en meest recente software: de nieuwste versie van Internet Explorer of Mozilla Firefox of een vergelijkbare internet browser waarin Java Script functies, cookies en pop-ups zijn ingeschakeld met bijgewerkte versie van Adobe Flash Player. Duckflow garandeert geen optimaal functioneren met de browsers.

  6.9 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij geen apparatuur of programmatuur gebruikt die de normale werking van de Dienst van Duckflow kan verstoren, noch gegevens naar Duckflow zend die door hun omvang of eigenschappen de infrastructuur Duckflow te zwaar kunnen belasten of de verwerking verstoren of beperken.

  6.10 Opdrachtgever garandeert de functionaliteiten van Duckflow niet te gebruiken op gegevens die virussen, worms, spyware, malware bevatten, of elke andere gelijkaardige schadelijke pro-gramma’s te downloaden, te verzenden of te verspreiden.

  6.11 Gebruikersnaam en wachtwoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

  6.12 Op het gebruik van de dienstverlening zijn de Privacy voorwaarden van Duckflow van toepassing. Hierin staat beschreven op welke wijze de persoonsgegevens van de Kandidaten worden ver-werkt. Duckflow houdt zich aan de wettelijke regels met betrekking tot bescherming van privacy en de cookie-wetgeving.

  6.13 Eventuele klachten over de Dienst kan Opdrachtgever indienen bij een klachten functionaris office@duckflow.nl

  7. Vergoeding en betaling

  7.1 Het gebruiksrecht wordt steeds verleend onder voorwaarde van volledige en tijdige betaling van de geldende vergoeding.

  7.2 Opdrachtgever is op grond van de Overeenkomst een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt nader bepaald in de Overeenkomst.

  7.3 De vergoeding die in de Overeenkomst is overeengekomen tussen partijen is verschuldigd ongeacht of de andere partij gedurende de looptijd van de Overeenkomst gebruik maakt van het plat-form.

  7.4 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die door de overheid worden opgelegd.

  7.5 Duckflow is gerechtigd twee (2) keer per kalenderjaar de geldende prijzen en tarieven aan te passen. Als Opdrachtgever niet akkoord wenst te gaan met de door Duckflow voorgestelde aan-passing, is Opdrachtgever gerechtigd binnen veertien (14) dagen na de kennisgeving door Duckflow de Overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zal treden. Behoudens indien de aanpassing slechts de jaarlijkse indexering betreft op grond van de zakelijke dienst-verlening van enig jaar.

  7.6 Duckflow factureert vooraf en zoals in de Overeenkomst tussen partijen overeengekomen. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Duckflow .

  7.7 Betaling van de factuur voor gebruik van het platform dient direct bij het aangaan van de Overeenkomst plaats te vinden per automatische incasso of elektronische overboeking.

  7.8 Opdrachtgever heeft de keuze te betalen via automatische incasso per maand, of in één keer het bedrag voor het hele jaar.

  7.9 Als Opdrachtgever per maand per automatische incasso betaalt, dient Opdrachtgever te dragen dat op de incasseringsdatum er voldoende saldo op het betreffende rekeningnummer staat. Bij een stornering, is Opdrachtgever een bedrag van EUR 25,00 verschuldigd per herinnering/aanmaning.

  7.10 De Opdrachtgever mag niet tot verrekening over gaan van hetgeen Duckflow aan hem/haar verschuldigd zou zijn. Als Opdrachtgever bezwaar maakt tegen een factuur, dan schort dat zijn/haar verplichting tot het volledig voldoen van de openstaande factuur niet op. Betalingen die aan anderen dan Duckflow verricht zijn gelden niet als bevrijdende betaling.

  7.11 Een factuur dient uiterlijk binnen veertien (14) dagen te zijn voldaan. Als Opdrachtgever in gebreke is met een tijdige en/of volledige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechts-wege in verzuim.

  7.12 Wanneer er sprake is dat Opdrachtgever in gebreke is of van betalingsverzuim heeft Duckflow met ingang van de vervaldatum tot aan de dag van de algehele vergoeding recht op een vertragingsrente over de opeisbare bedragen, gelijk aan de wettelijke rente. Daarnaast heeft Duckflow recht op vergoeding van gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, welke Duckflow moet maken ten gevolge van het niet nakomen van de betalingsverplichting door de Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten-minste de bedragen die verschuldigd zijn op grond van de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten (WIK).

  7.13 Kandidaten betalen (vooralsnog) niets voor het hebben van een Account. Zij kunnen zich dus gratis aanmelden en gebruik maken van de Platform en de diensten van Duckflow. Mochten er in de toekomst wel kosten in rekening worden gebracht bij Kandidaten dan zullen de Kandidaten met een geldig Account hier tijdig van op de hoogte worden gebracht, waarna het aan de Kandidaten is om wel of niet zijn of haar Account aan te houden.

  7.14 Naast de twee Accounts die zijn inbegrepen bij het standaard en het Abonnement kan additioneel voor extra accounts gekozen worden. Voor de kosten voor extra accounts verwijzen we graag naar de prijslijst van Duckflow welke is te vinden op de Platform en/of op te vragen is bij Duckflow.

  7.15 Wat wel en niet is inbegrepen bij ieder Abonnement kan worden teruggevonden op de Site.

  7.16 Duckflow hanteert een ‘Fair use policy’ bij het gebruik van de diensten.

  7.17 Voor alle abonnementen geldt een contractduur van 1 jaar. Er kan echter ook gekozen worden voor een contractduur van 3 maanden, tegen een ander maandelijks tarief of eenmalige betaling.

  7.18 Na de contractperiode zal het contract automatisch worden verlengd met telkens weer eenzelfde periode tenzij anders is overeengekomen.

  7.19 Indien Werkgever niet wenst te verlengen zal Werkgever dit kenbaar maken voor het af-open van het huidige abonnement. Dit kan door een email te sturen naar info@Duckflow.nl

  7.20 Het Abonnement kan vroegtijdig beëindigd worden door Werkgever. Er vindt dan geen restitutie plaats van de reeds vooruitbetaalde Abonnement fee(s) en zal de reeds verstuurde factuur niet gecrediteerd worden.

  7.21 In alle gevallen, buiten de reeds in dit artikel genoemde gevallen, waarin naar het oordeel van Duckflow sprake is van schending door Werkgever van de verplichtingen uit de Overeenkomst, be-houdt Duckflow zich het recht voor de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat voor Werkgever enig recht op restitutie bestaat van reeds betaalde vergoedingen.

  7.22 Werkgever betaalt Duckflow een Abonnementsfee in het geval de Werkgever toegang wil hebben tot alle Kandidaten in één of meerdere Vakgebieden. Daarnaast betaalt werkgever voor eventuele extra diensten die niet onder het Abonnement vallen.

  7.23 De hoogte van de Abonnementsfee is o.a. afhankelijk van de keuze van het type Abonnement en de looptijd.

  7.26 Abonnement fees worden altijd vooraf gefactureerd.

  7.27 Voor de meest recente prijzen met betrekking tot Abonnementen verwijzen we naar de prijslijst van Duckflow welke is te vinden op de Platform en/of op te vragen is bij Duckflow.

  7.28 Eens per jaar kunnen de algemeen geldende tarieven voor Werkgevers worden bijgesteld. De maximale verhoging is 10% per jaar. Eventuele kortingen die zijn verstrekt zijn alleen geldig in het eerste jaar.

  7.29 Tenzij anders is overeengekomen geldt voor alle facturen een betalingstermijn van 30 dagen na (deel)factuurdatum.

  7.30 Wanneer betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft plaatsgevonden is Werk-gever aan Duckflow eventuele buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

  7.31 Indien Duckflow in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle proceskosten die zij in verband met deze procedure heeft moeten maken voor rekening van Werkgever.

  7.32 Mocht Werkgever na een eerste aanmaning van de factuur niet betalen dan heeft Duck-flow het recht de toegang van Werkgever tot de Database van het Vakgebied (tijdelijk) op te schorten totdat de factuur betaald is. Mocht na een tweede aanmaning de factuur niet betaald zijn dan kan Duck-flow per direct de samenwerking met Werkgever stopzetten zonder restitutie van eerder betaalde Abon-nement fees.

  8. Duur en beëindiging Overeenkomst en betaling factuur

  8.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van één (1) jaar. Partijen kunnen in de Overeenkomst uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

  8.2 Na het verstrijken van de termijn bedoeld in het vorige lid wordt de Overeenkomst telkens stilzwijgend verlengd voor een opvolgende periode van één (1) maand, tenzij één van beide partijen de Overeenkomst tenminste één (1) maand voor het einde van de dan lopende periode schriftelijk op-zegt.

  8.3 Opzegging geschied via de website van Duckflow , per e-mail, of schriftelijk onder ver-melding van account en het e-mailadres dat gekoppeld is aan het account. Opdrachtgever ontvangt op het bij Duckflow bekende e-mailadres een bevestiging van de opzegging.

  8.4 Duckflow en Opdrachtgever zijn te allen tijde bevoegd om de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen als een van beide partijen:

  a.) in staat van faillissement is, dan wel een aanvraag daarvoor is ingediend; b) in surseance verkeert, dan wel een aanvraag daarvoor is ingediend; c) de bedrijfsvoering staakt.

  8.5 Duckflow is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien:

  a) Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en/of deze gebruiksvoorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b) Duckflow na het sluiten van de Overeenkomst goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal (kunnen) nakomen.

  8.6 In het geval de Overeenkomst wordt ontbonden dan zijn de vorderingen van Duckflow op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. In het geval Duckflow de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst opschort, behoudt Duckflow de aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

  8.7 Na beëindiging van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever geen toegang meer tot zijn gegevens.

  8.8 Wanneer een Overeenkomst wordt beëindigd zal Duckflow alle gegevens, zonder hieraan voorafgaand Opdrachtgever te informeren, onherroepelijk van het platform verwijderen.

   9. Geheimhouding, exclusiviteit en boete

  9.1 Gebruiker en Duckflow zijn, gedurende de looptijd van de overeenkomst als ook na beëindiging daarvan, verplicht om tegenover derden absolute geheimhouding te betrachten omtrent alle vertrouwelijke gegevens betreffende de bedrijfsvoering van partijen, afzonderlijk dan wel gezamenlijk, tenzij de betreffende informatie van algemene bekendheid is, of de openbaarmaking van die gegevens wettelijk vereist is.

  9.2 Gebruiker is gebonden aan strikte geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of via het platform vernemen. Informatie geldt als ver-trouwelijk als dit door de andere partij uitdrukkelijk is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

  9.3 Gebruiker vrijwaart Duckflow tegen alle aanspraken van derden in verband met de Al-gemene verordening gegevensbescherming (AVG) of enige andere wettelijke bepaling.

  9.4 Data van de Kandidaat en Werkzoekende mag enkel worden doorgegeven aan derden indien de Kandidaat en Werkzoekende hiervoor expliciet schriftelijk toestemming heeft verleend.

  9.5 Het Opdrachtgever ic een ondernemer niet toegestaan kandidaten en of werkzoekenden op het platform op te nemen in een eigen bestand.

  9.6 Bij iedere overtreding van de in dit artikel en de in artikel 5 genoemde bepalingen, is Opdrachtgever of Kandidaat en Werkzoekende aan Duckflow een direct opeisbare boete verschuldigd van EUR 25.000,--, onverminderd het recht van Duckflow tot het vorderen van de (hogere) volledige vergoeding van alle door haar geleden en nog te lijden schade.

  10. Intellectuele eigendom

  10.1 Duckflow heeft een end-to-end match controle systeem en is volledig eigendom van de matches en bemiddelingen die op haar platform tot stand komen.

  10.2 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom van het platform, de , de website, databestanden, of andere zaken, berusten uitsluitend bij Duckflow .

  10.3 Gebruiker verkrijgt na het overeenkomen van een overeenkomst met Duckflow uitsluitend gebruiksrechten zoals nader bepaald in deze algemene gebruiksvoorwaarden en de Overeenkomst.

  10.4 Een door Duckflow gegeven gebruiksrecht aan Opdrachtgever is exclusief voor die gebruiker en niet overdraagbaar aan derden.

  10.5 Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom van het platform, de of van de data te verwijderen of te wijzigen.

  10.6 Opdrachtgever garandeert dat door plaatsing van vacature en/of bedrijfsinformatie geen inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

  11. Overmacht

  11.1 Van overmacht is op grond van deze algemene gebruiksvoorwaarden sprake, naast het-geen de wet en de jurisprudentie daaronder verstaan, in alle gevallen dat door van buitenkomende oor-zaken, voorzien of niet-voorzien, en waarop Duckflow geen invloed kan uitoefenen, Duckflow in redelijkheid niet in staat is de verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen.

  11.2 Tot die omstandigheid wordt in elk geval tevens maar niet uitsluitend gerekend: werkstakingen, ziekte van medewerkers, van overheidswege opgelegde verplichtingen die consequenties hebben voor het verstrekken van de dienstverlening via internet, storingen in systemen die deel uit maken van het internet, storingen in de telecommunicatie, infrastructuur, computerinbraak en uitval van elektriciteitsvoorzieningen. Deze overmachtsbepaling geldt ook ten aanzien van de door Duckflow ingeschakelde derden, waaronder hosting partijen en leveranciers.

  11.3 Duckflow zal nimmer gehouden zijn tot nakoming van enige verplichting tegenover Opdrachtgever in het geval Duckflow daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, noch op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende rechtsopvatting voor rekening van Duckflow komt.

  11.4 Gedurende een periode dat Duckflow niet kan nakomen en de overmacht voortduurt kan Duckflow al haar verplichtingen opschorten zonder schadeplichtig te zijn.

  12 Aansprakelijkheid

  12.1 Duckflow is niet aansprakelijk voor het aanleveren van kandidaten en of werkzoekenden en tevens niet voor de kwaliteit daarvan. Opdrachtgever vrijwaart Duckflow voor iedere aansprakelijkheid, of geleden schade en of geleden verliezen, van Opdrachtgever, of van derden, als gevolg van het gebruik van het platform, en het sluiten van een (arbeids-) overeenkomst van welke aard dan ook.

  12.2 De openbaarmaking van persoonlijke gegevens op het platform komt volledig voor rekening van Opdrachtgever die het initiatief neemt tot verspreiding van de persoonlijke gegevens.

  12.3 Voor zover Duckflow aansprakelijk is voor schade betreft dit uitsluitend directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen uit de Over-eenkomst van Duckflow . Iedere indirecte schade, waaronder maar niet beperkt tot; gevolgschade, goodwill, schade als gevolg van aanspraken van opdrachtgevers van Opdrachtgever, aanspraken van (ex)werkgevers op Kandidaten of Werkzoekende, gederfde winst, bedrijfsstagnatiekosten, verlies van relaties, verminking of verlies van data, is uitdrukkelijk uitgesloten.

  12.4 Er is slechts sprake van aansprakelijkheid van Duckflow als Opdrachtgever tijdig en schriftelijk voor de vermeende toerekenbare tekortkoming in de nakoming op grond van de Overeen-komst Duckflow in gebreke heeft gesteld en Duckflow een redelijke termijn heeft gegeven om de ver-meende tekortkoming te zuiveren en Duckflow desondanks in gebreke blijft. De ingebrekestelling van Opdrachtgever dient zodanig gedetailleerd en volledig te zijn dat op grond daarvan Duckflow adequaat kan handelen.

  12.5 De totale aansprakelijkheid van Duckflow wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is te allen tijde beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval wordt gedaan door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Als er geen dekking is voor de schade op grond van de verzekering is iedere aansprakelijkheid van Duckflow beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de in die Overeenkomst overeengekomen vergoeding (exclusief BTW) met een maximum van EUR 1.000,00 (duizend euro).

  12.6 Duckflow is niet aansprakelijkheid voor enige schade van welke aard ook geleden door Opdrachtgever verband houdende met het tijdelijk niet, het tijdelijk niet-juist of het tijdelijk niet-volledig beschikbaar zijn van het platform.

  12.7 Een schadevordering op Duckflow vervalt in ieder geval na een periode van twaalf (12) maanden nadat deze vermeende schadevordering is ontstaan. Artikel

  13: Overig

  13.1 Duckflow gebruikt monitoring en andere middelen om misbruik en oneigenlijk gebruik van haar Diensten op te sporen. Gebruiker gaat akkoord dat Duckflow deze middelen gebruikt worden om mogelijk misbruik op te sporen.

  13.2 Zowel Werkgever als Kandidaten hebben de plicht om misbruik door andere gebruikers te melden bij Duckflow indien dit misbruik wordt waargenomen.

  13.3 Werkgever staat ervoor in dat gegevens over leeftijd, geslacht, godsdienstige overtuiging, gezondheid, seksuele geaardheid of etniciteit of enige andere soortgelijke informatie die door een Kandi-daten worden verstrekt, niet worden gebruikt in enige beslissing in verband met plaatsing.

  13.4 Duckflow streeft naar een continu optimalisatie van haar diensten en service. In dat ka-der behoudt Duckflow zich het recht voor om het gebruik van de Platform en de Database tot en met Gebruikersniveau te monitoren en analyseren en eventueel Gebruikers te benaderen met concrete voorstellen voor een verbeterd gebruik en/of nieuwe functionaliteiten.

  13.5 Bij de keuze tussen kwantiteit en kwaliteit prevaleert kwaliteit.

  13.6 Gebruiker mag de Database niet gebruiken voor andere (commerciële) doeleinden anders dan activiteiten die direct verband houden met een mogelijke opdracht/plaatsing. Daarnaast mag de Werkgever een Kandidaten niet zelf actief benaderen voor directe of indirecte (commerciële) activiteiten anders dan die activiteiten die te maken hebben met een mogelijke opdracht/plaatsing. Mocht één van twee of beide wel geschieden dan kan Duckflow de overeenkomst per direct stopzetten en volgt er geen restitutie van eventueel reeds vooruitbetaalde vergoedingen.

  14. Toepasselijk recht en forumkeuze

  14.1 Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Duckflow is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De eventuele toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of ieder andere wet of verdrag wordt hierbij uitgesloten.

  14.2 Eventuele geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen uit de tussen de partijen gesloten Overeenkomst, zullen exclusief worden voorgelegd aan en beslecht door de bevoeg-de rechter te Amsterdam, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

  14.3 Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn door Duckflow gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam en te vinden op de website www.duckflow.nl

  Versie mei 2020

 • Inloggen
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Waarom Duckflow?

Duckflow

“Duckflow is een krachtig platform dat werkgevers helpt bij het herplaatsen van hun personeel”

In de context van arbeidsrecht zijn Inspanningsverplichting en Externe Herplaatsingsplicht nauw met elkaar verweven. Deze twee fundamentele regels spelen een cruciale rol bij het waarborgen van werknemersrechten en eerlijke arbeidsomstandigheden.

Wat is Inspanningsverplichting in Arbeidsrecht?

Inspanningsverplichting in arbeidsrecht houdt in dat werkgevers en werknemers zich volledig moeten inzetten om specifieke doelen te bereiken, zoals het waarborgen van een veilige werkomgeving en het nakomen van contractuele verplichtingen.

Externe Herplaatsingsplicht: Wat betekent het?

Externe Herplaatsingsplicht treedt in werking wanneer werknemers dreigen hun baan te verliezen. Werkgevers dienen actief te zoeken naar nieuwe carrièrekansen bij andere werkgevers voordat tot ontslag wordt overgegaan. Dit bevordert de kansen van werknemers op het vinden van nieuw werk en voorkomt onnodige werkloosheid.

De Onderlinge Afhankelijkheid van Inspanningsverplichting en Externe Herplaatsingsplicht:

Het bijzondere is dat werkgevers niet alleen intern moeten zoeken naar herplaatsingsmogelijkheden voor hun werknemers (interne herplaatsing), maar ook actief moeten kijken naar externe banen elders (externe herplaatsing). Dit creëert een win-winsituatie waarbij werknemers en werkgevers beiden profiteren door banen te behouden en werkzekerheid te waarborgen.

Kort samengevat:

Inspanningsverplichting en externe herplaatsingsplicht zijn van essentieel belang binnen arbeidsrecht, aangezien ze eerlijke arbeidsomstandigheden garanderen en de belangen van zowel werknemers als werkgevers beschermen. Het naleven van deze regels is van uiterst belang om een rechtvaardige arbeidsmarkt te bevorderen. Als u meer wilt weten of professioneel advies nodig heeft, raden we aan een jurist te raadplegen. Sluit je aan bij het netwerk van Duckflow om samen met andere werkgevers je in zetten voor een eerlijke arbeidsmarkt.

Kandidaten

 1. Werkgevers helpen je in jouw zoektocht naar nieuw werkgeluk.
 2. Met een onderbouwde referentie ben je een betrouwbare kandidaat.
 3. Niet meer lang wachten op een terugkoppeling.
 4. Kom direct in contact met nieuwe en betrouwbare werkgevers, zonder tussenkomst van bureau’s.

Ondernemers

 1. Kom rechtstreeks in contact met interessante kandidaten.
 2. Ondernemers geven talenten een nieuwe kans.
 3. Zonder hoge kosten vind je talenten met referenties.
 4. Een netwerk van ondernemers die “duurzame inzetbaarheid en goed werkgeverschap” belangrijk vinden
Meer weten?
Ik zoek werk
Meer weten?
Ik zoek talent

Ga voor jouw werkgeluk

Op Duckflow krijg je de beste kans. Want hier staan werkgevers voor jou garant. Samen ga je opzoek naar een nieuwe duurzame baan.

Aanmelden kandidaat

Nieuwsgierig geworden?

Vind hier ondernemers met dezelfde maatschappelijke betrokkenheid, want duurzame inzetbaarheid is de toekomst.
Een sociaal platform waar we samen werkloosheid kunnen voorkomen en talenten helpen aan een nieuwe kans.

Aanmelden Ondernemer
 • Tell-a-friend
  Nodig mensen die Duckflow nog niet kennen uit om zich aan te melden door je link met hen te delen.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.